24 กันยายน พ.ศ. 2563 นายธนาโด่ง พิมาย รอง.ผอ.สพม.27 ่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกและไหว้ครู ของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 ........
18 กันยายน 2563 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากร...
9 กันยายน 2563 การเรียนรู้ในสภาพจริง (Authentic Learning) ถอดบทเรียนประสบการณ์ตรง “ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...
8 กันยายน 2563 การเรียนรู้ในสภาพจริง (Authentic Learning) ถอดบทเรียนประสบการณ์ตรง ...
วันที่ 8 กันยายน 2563 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษา....
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 นายธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานประชุมแจ้งจัดสรรงบ....
18 สิงหาคม 2563 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์...
14 สิงหาคม 2563 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.27 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส....
14 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม 27 เป็นประธานพิธีเปิด "ค่ายวิชาการ" "การจัดทำโครงการห้องเรียน...
14 สิงหาคม 2563 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.27 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ...
12 สิงหาคม 2563. นายธนา โด่งพิมาย รองผอ.สพม.27 พร้อมกับ บุคลากรในสังกัด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีถวาย....
12 สิงหาคม 2563 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.27 มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า เนื่องใน....
7 สิงหาคม 2563 นายธนา โด่งพิมาย รอง ผอ.สพม.27 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือ...
7 สิงหาคม 2563 นายถวาย เจริญกรศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิง...
5 สิงหาคม 2563 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.27 พร้อมกับ นายถวาย เจริญกรศรี รองผอ.สพม.27 , นายปัญจพล แสงคำไพ ...
สิงหาคม 2563 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผองสพม.27 พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน...
28 ก.ค. 63 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.27 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ...
24 ก.ค. 63 ดร.อดุลย์ บุญเอนก ผอ.สพม.27 เป็นประธานประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.27 ครั้งที่ 4/2563 และทำพิธีลงนาม...
22 ก.ค. 2563 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.27 เป็นประธานกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อน...
21 ก.ค. 2563 ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (Cluster 12) ร้อยแก่นสารสินธุ์ ...
21 ก.ค.2563 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.27 ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา...
20 ก.ค. 2563 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.27 ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก..
20 กรกฎาคม 2563 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.27 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา...
3 ก.ค.63. ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนกกผอ.สพม.27 พร้อมกับ รองผู้อำนวยการ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ...
13 ก.ค. 63 นายปัญจพล แสงคำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ...
13 ก.ค.2563 ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วย ดร.สุวิทย์ บึงบัว ผอ.ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา....
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.27 พร้อมกับ นายปัญจพล แสงคำไพ รองผอ.สพม.27 นายธนา โด่งพิมาย...

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น